Tusen takk til alle som deltok og bidro til at det ble et godt seminar med mange spennende samtaler. 

Husk å svare på evalueringen!

Vi har fått innledernes tillatelse til å dele noen av presentasjonene med dere: 


 • Målgrupper: 
  • Politikere, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater
  • SLT-koordinatorer
  • Skoleledere, lærere, helsesykepleiere, sosiallærere osv. på grunnskole og VGS
  • Foreldrerepresentanter, f.eks. FAU
  • Utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom
  • Organisasjoner, studenter, andre interesserte
 • Pris: Gratis! (Dersom du ikkje møter opp og ikkje har meldt
  fråfall innan kl. 09.00 same dag, vil du bli fakturert
  ei no-show-avgift på kr. 250)
 • Bevertning: Lett bevertning

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

Program

Åpning 

Hege Merethe Gagnat, ordførerkandidat Molde Arbeiderparti

Hvordan forebygge at barn og unge får problemer med alkohol – vårt favorittrusmiddel og største rusproblem? 

Svend Arne Hokstad, politisk rådgiver i IOGT i Norge

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge, og en kilde til enorme samfunnskostnader. Vi har mye forskning på virkninger og hvilken forebygging som virker. Ny forskning viser også at pandemien har ført til endringer i drikkemønstre. Hvorfor er forebygging blant barn og unge avgjørende for å holde rusbruken lav i samfunnet? Hva er betydningen av rusfrie tilbud? Og hvor viktig det er å bygge styrke og kunnskap i den enkelte ungdom til å ta gode valg som beskytter både dem selv og andre?

Rustrender blant ungdom og noen viktige forebyggingsprinsipper

Katrin Øien, rådgiver KORUS Midt

Gjennom kilder som Ungdata får vi mye informasjon om hvordan rusbruken blant ungdom er, og hvilke retninger trendene tar. Hvor mange ungdommer bruker ulike rusmidler? Øker eller minsker bruken? Og hva kan vi gjøre for å forebygge tidlig rusdebut og konsekvenser av tidlig rusbruk? Katrin Øien har en master i sosial- og samfunnspsykologi og har jobbet som rådgiver ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KORUS Midt) i over ti år med ungdom og ungdata som fokusområde. I tillegg har hun kurs i grunnleggende forebygging fra Det europeiske monitoreringssenteret for rus og rusavhengighet (EMCDDA), som hun nå tar videre påbygging i.

Endret arbeidspraksis hos politiet — hva fører dette til?  

Ingar Bøen, politimester i Møre og Romsdal

Hvordan jobbe tverr faglig og tverretatlig med narkotika. Hvordan jobber fore-byggende seksjon i Molde mot ungdom-men og mot foreldre?

Hvordan kan læreren være en resurs i det rusforebyggende arbeidet?

Odd Bjarne Vigre-Sandvold – lektor i videregående skole

Lærere kan både forebygge, identifisere og rette tiltak mot rusmisbruk. Men er de rustet for dette? Odd Bjarne Vigre-Sandvolds masteroppgave om elevers rusmiddelmisbruk i videregående skole undersøker læreres opplevelser og erfaringer og vurderinger.

Hvor viktige er foreldrene i det forebyggende arbeidet? 

Arne Klyve, samfunnsviter, forfatter og tidligere undervisningssjef ved Bergensklinikkeene

Vi vet at samspillet mellom foreldre og barn er av av gjørende betydning for barnets utvikling. Vi vet også at forel-drene har stor påvirknings kraft overfor barna, dette bekrefter barna selv i ungdataundersøkelsene. Hvordan kan vi tilrettelegge for at foreldre på best mulig måte er aktive og bevisste i det rusforebyggende arbeidet?

Sterk&Klar – forebyggingsprogrammet som bygger nettverk mellom foreldre

Sigrun Stenersen Espe, prosjektleder i Sterk&Klar

Rusmiddelbruk er et komplekst tema, der mange faktorer spiller inn. Men i un-ges liv er det foreldrene som er de viktig-ste forebyggerne. Hvordan kan vi spille foreldrene gode? Sterk&Klar retter seg mot ungdomsskoleforeldre. I tillegg til oppdatert kunnskap, står deling av tan-ker og erfaringer, situasjonsforbereden-de trening og å bygge nettverk sentralt. Og positiv forsterkning: De fleste elevene på ungdomssko-len bruker faktisk ikke rusmidler! Minoritetsforeldre kan ha særskilte utfordringer. Hvordan styrker vi alle foreldre? 

--------------