Tusen takk til alle som deltok og bidro til at det ble et godt seminar med mange spennende samtaler. 

Husk å svare på evalueringen!

Vi har fått innledernes tillatelse til å dele noen av presentasjonene med dere: 

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN FOR FAGSEMINARER

  • Målgrupper: Politikere, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater; SLT-koordinatorer; skoleledere, helsesykepleiere, sosiallærere osv, på grunnskole og VGS; foreldrerepresentanter, f.eks. FAU; utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom; organisasjoner, studenter, andre interesserte. 
  • Pris: Gratis! (Hvis du er påmeldt, og uteblir uten å melde forfall innen kl. 09.00 samme dag, fakturerer vi et no-show-gebyr på kr. 250)
  • Bevertning: Lett bevertning

EVALUERING

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

Program

Erik RostoftÅpning

v/ Erik Rostoft – varaordfører i Kristiansand Kommune

 

 

Inger Synnøve MoanAlkohol – vårt favoritt-rusmiddel og største rusproblem (20 min.)

v/ Seniorforsker Inger Synnøve Moan –  Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Alkohol er blant de viktigste risikofaktorene for tidlig død og for tap av friske leveår. Alkohol er derfor en vesentlig rusmiddelutfordring for oss alle, og unge er særlig risikoutsatte. Høyt forbruk er forbundet med sosiale problemer med betydning både på individ- og samfunnsnivå. Ytterligere har pandemien eksempelvis ført til endringer i befolkningens drikkemønster. Alt dette må vi være klar over når tiltak for å beskytte unge utarbeides og iverksettes.

Wenche R MosvoldChristina SkislandEndret arbeidspraksis hos politiet — Hva fører dette til? (20 min.)

v/Wenche Reme Mosvold – Politioverbetjent og Kristina Undheim Skisland – Politioverbetjent Agder politidistrikt Midtre - Kr.sand-forebygging

Hvordan jobbe tverrfaglig og tverretatlig med narkotika. Hvordan jobber forebyggende seksjon i Kristiansand mot ungdommen og mot foreldre?

Yngvild GrummedalForebyggende avdeling Kristiansand kommune — «Sterkere sammen for barn og unge» (20 min.)

v/Yngvild Grummedal, Leder forebyggende avdeling

Rusforebygging skjer på mange arenaer og som et samarbeid mellom flere aktører og tjenester. Barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid. Hvordan jobber forebyggende avdeling sammen med andre deler av hjelpeapparat for å forebygge blant barn og ungdom i Kristiansand?

Arne KlyveHvor viktige er foreldrene i det forebyggende arbeidet? (20 min.)

v/Arne Klyve – Faglig Rådgiver Sterk&Klar

Vi vet at samspillet mellom foreldre og barn er av avgjørende betydning for barnets utvikling. Vi vet også at foreldrene har stor påvirkningskraft overfor barna, dette bekrefter barna selv i ungdataundersøkelsene. Hvordan kan vi tilrettelegge for at foreldre på best mulig måte er aktive og bevisste i det rusforebyggende arbeidet?

Odd Bjarne Vigre-SandvoldHvordan kan læreren være en resurs i det rusforebyggende arbeidet? (20min)

v/Odd Bjarne Vigre-Sandvold – Lektor i videregående skole

Lærere kan både forebygge, identifisere og rette tiltak mot rusmisbruk. Men er de rustet for dette? Odd Bjarne Vigre-Sandvolds masteroppgave om elevers rusmiddelmisbruk i videregående skole undersøker læreres opplevelser og erfaringer og vurderinger.

Viggo LütcherathKristiansand kommunes forebyggingspolitikk (20 min.)

v/Viggo Lütcherath – Representant for KrF i Kristiansand bystyre, oppvekstutvalget. Kommuneoverlege Lindesnes. Styreleder i ECAD (Europeiske byer mot narkotika)

De siste årene vært mye fokus på rusreform, avkriminalisering og beskyttelse av rusmiddelavhengige. Har det ført til mindre oppmerksomhet rundt primærforebygging mot hele befolkningsgruppen? Hva tenker kommunen og hvilke konkrete forebyggende tiltak jobbes det med nå?

Meningsutveksling og spørsmål

 

------------------------