Et universelt og indirekte forebyggingsprogram for foreldre

Universell i denne sammenhengen betyr at innsatsen retter seg mot alle foreldre og foresatte med barn på ungdomsskolen, og dermed kan nå større deler av befolkningen. Tyngdepunktene i de fire foreldretreffene har stor spennvidde og handler om alt fra foreldres betydning og rolle, sosiale medier og psykisk helse, rusbruk og overgangen til videregående skole.

Vi bør prioritere de universelle tiltakene fordi de når store deler av befolkningen. (Arne Holte, psykolog og tidligere divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet)

Indirekte tilnærming går hånd i hånd med det universelle. Tanken er at forebygging krever mye ressurser og tid, og kommunen og skole har verken kapasitet eller mulighet til å fange opp dem som kan komme til å slite med rus. Her kommer derimot foreldre inn - dere kan se barna deres og være klare til å ta grep hvis det trengs, så lenge dere har de rette verktøyene, midlene og nettverket til å gjøre dette. Det er her Sterk&Klar kommer inn. Foreldre er de i barn og unges liv som har den jevne og mest regelmessige kontakten og størst påvirkningskraft og sannsynligvis også den største og mest hjertefølte interessen av at det går bra med den unge.

Ettersom ressurser til forebygging vanligvis er begrensede, er indirekte tilnærminger en veldig "lønnsom" måte å øke virkningen av forebyggingsstrategiene (Springer A. & Uhl A., "Evaluation Research in Regard to Primary Prevention of Drug Abuse", A COST A& Publication, Brussels)

Å forberede de voksne på situasjoner som kan oppstå

Programmet legger stor vekt på at foreldre skal få redskaper til å handle sammen med andre og på hjemmebane. Situasjonsforberedende trening blir viktigere enn å gi foreldre mye kunnskap om nye (og gamle) rusmidler. Det er viktig å øve på samtaler rundt alkohol og rus slik at foreldre og foresatte er forberedt på hvordan de kan håndtere slike situasjoner. På foreldretreffene er det også vesentlig å få frem alt det positive som skjer i ungdomsmiljøene og i tillegg det som gir grunn til bekymring. Og ikke minstHvordan kan vi bruke våre bekymringer på best mulig måte og støtte hverandre i denne tiden.

Vi har alle forskjellig utgangspunkt og kontekst

Innretningen i Sterk&Klar legger stor vekt på hvordan ulike lokalmiljøer og kulturer er i utvikling. Ulikheter med henblikk på gutter/jenter, by/land, minoritet/majoritet, ulike familieformer og andre fenomen tas høyde for i presentasjonen og samtalene. Presentasjonen tar også inn at unge er - eller kan være i ulik risiko for skjevutvikling, der familien som beskyttende faktor får vesentlig oppmerksomhet. Majoriteten av de unge er i lavrisiko, men noen er i større risiko og et fåtall er i høyrisiko. (Helsedirektoratets rapport om "Metoder for tidlig identifisering av risiko blant barn og unge", 2018)

Innhold og form i Sterk&Klar er forskningsbasert, og oppdateres etter hvert som nye forskningsresultater blir tilgjengelig. Vi bruker aktuell forskning fra blant annet Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Forebygging.no, og Ungdata, i tillegg til formidlers egne erfaringskunnskap. Foreldres egen kunnskap som kommer frem på treffene er også en viktig kunnskapskilde.