Foreldretreff om foreldrerolla og foreldras betyding


Foreldre har stor innverknad på sine barn. Ein går føre som rollemodell, og da er det viktig å vere obs på kva ein formidlar gjennom handlingar og haldningar. Ungdom trenger tydelege grenser og grenselaust med kjærleik. Dette er nokre av det vi skal snakke om på dette foreldretreffet.

Alle føresette bør få med seg foredraget i Sterk&Klar.  Dette er eit godt høve til å bli kjende med dei andre føresette og snakke om å setje grenser og om klasse- og oppvekstmiljø.