• Målgrupper: 
  • Politikere, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater
  • SLT-koordinatorer
  • Skoleledere, lærere, helsesykepleiere, sosiallærere osv. på grunnskole og VGS
  • Foreldrerepresentanter, f.eks. FAU
  • Utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom
  • Organisasjoner, studenter, andre interesserte
 • Pris: Gratis! (Dersom du ikkje møter opp og ikkje har meldt
  fråfall innan kl. 09.00 same dag, vil du bli fakturert
  ei no-show-avgift på kr. 250)
 • Bevertning: Lett bevertning

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

Program

Åpning

v/ordfører (politisk ledelse)

Hvordan forebygge at barn og unge får problemer med alkohol – vårt favorittrusmiddel og største rusproblem?

Svend Arne Hokstad, Politisk rådgiver i IOGT i Norge

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge, og en kilde til enorme samfunnskostnader. Vi har mye forskning på virkninger og hvilken forebygging som virker. Ny forskning viser også at pandemien har ført til endringer i drikkemønstre. Hvorfor er forebygging blant barn og unge avgjørende for å holde rusbruken lav i samfunnet? Hva er betydningen av rusfrie tilbud? Og hvor viktig det er å bygge styrke og kunnskap i den enkelte ungdom til å ta gode valg som beskytter både dem selv og andre?

Forebygging lokalt

Fred Johan Østli, SLT-koordinator

Rusforebygging skjer på mange arenaer og som et samarbeid mellom flere aktører og tjenester. Barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid. Hvordan jobber SLT sammen med andre deler av hjelpeapparatet for å forebygge blant barn og ungdom i Bodø

Politi om rusforebygging

Henrik Brørs, Politioverbetjent

Hvordan jobber politiet med å forebygge rusmiddelbruk blant ungdom? Og hvordan har politiets endrede retningslinjer påvirket deres arbeid?

Hvor viktige er foreldrene i det forebyggende arbeidet?

Arne Klyve faglig rådgiver i forebyggingsprogrammet Sterk&Klar

Vi vet at samspillet mellom foreldre og barn er av avgjørende betydning for barnets utvikling. Vi vet også at foreldrene har stor påvirkningskraft overfor barna, dette bekrefter barna selv i ungdataundersøkelsene. Hvordan kan vi tilrettelegge for at foreldre på best mulig måte er aktive og bevisste i det rusforebyggende arbeidet?

Sterk og Klar - et forebyggingsprogram for ungdomsskoleforeldre

Sigrun Stenersen Espe, Prosjektleder

Sterk og Klar Intro

Jevi Majid, Kursleder

Sterk&Klar retter seg mot ungdomsskoleforeldre. I tillegg til oppdatert kunnskap, står deling av tanker og erfaringer, situasjonsforberedende trening og å bygge nettverk sentralt. Og positiv forsterkning: De fleste elevene på ungdomsskolen bruker faktisk ikke rusmidler! Minoritetsforeldre kan ha særskilte utfordringer. Hvordan styrker vi alle foreldre?

-----