Foreldre er de viktigste forebyggerne og rollemodellene i barnas liv. Foreldre som er til stede i ungdommens liv, som har klare regler og holdninger til rus, og som tilbringer tid med barna sine, er blant de faktorene som sterkest bidrar til at ungdoms rusbruk er lav.

Foreldre er viktige forbilder

Foreldre har en viktig oppgave i å tilrettelegge for at den unge opplever rusfrihet og trygghet i oppveksten. Det betyr tydelige voksne som hverken er forsyningskilde (kjøper) alkohol til den unge eller serverer alkohol til unge før lovlig alder. Forskning viser at unge som får alkohol servert hjemme drikker seg statistisk oftere beruset ute. (Se Actis rapport "10 ting du bør vite om ungdom og alkohol" (PDF, 3MB)) En rusfri ungdomstid betyr også at den unge i størst mulig grad skjermes for voksen rusbruk (passiv drikking), da ungdom og barn formes av det de ser og hører hjemme.

Den viktigste jobben for å få ungdom til å drikke mindre alkohol gjør du hjemme. Som forelder har du en sentral rolle og kan være med på å utsette debutalderen og avgrense barna sin bruk av alkohol. (Fra Helsedirektoratets hjemmeside)

Du er ikke forelder alene

Vi liker godt utsagnet "It takes a village to raise a child". Derfor har vi som mål å støtte foreldre med kunnskap og nettverk slik at de føler seg sterke og klare til å håndtere situasjoner som kan oppstå og støtte hverandre gjennom ungdomsskolen.

Under våre foreldretreff jobber vi for at foreldrene skal bli kjent, kan bygge nettverk og få mulighet til å lage felles regler for trinnet. Vi senker terskelen for å kontakte andre foreldre. Innsatsen betsår av fire foreldretreff gjennom hele ungdomstrinnet. Å konsentrere innsatsen til denne aldersgruppen handler om at tema aktualiseres mer og mer både gjennom økt involvering av de voksne og ved å utsette den unges rusdebut. 

Programmet legger stor vekt på at foreldre skal få redskaper til å handle sammen med andre og på hjemmebane. Situasjonsforberedende trening (forberede de voksne på situasjoner som kan oppstå) blir viktigere enn å gi foreldre mye kunneskap om nye (og gamle) rusmidler. Det er viktig å øve på samtaler rundt alkohol og rus slik at foreldre og foresatte er forberedt på hvordan de kan håndtere slike situasjoner. På foreldretreffene er det også vesentlig å få frem alt det positive som skjer i ungdomsmiljøene og i tillegg det som gir grunn til bekymring. Og ikke minst: Hvordan kan vi bruke våre bekymringer på best mulig måte og støtte hverandre i denne tiden.