Foreldre er de viktigste rollemodellene og forebyggerne i barnas liv

Foreldre som er til stede i ungdommens liv, som har klare regler og holdninger til rus, og som tilbringer tid med barna sine, er blant de faktorene som sterkest bidrar til at ungdoms rusbruk er lav. Foreldre er de i barn og unges liv som har den jevne og mest regelmessige kontakten og størst påvirkningskraft.

Under våre foreldretreff jobber vi for at foreldrene skal bli kjent, kan bygge nettverk og få mulighet til å lage felles regler for trinnet. Vi senker terskelen for å kontakte andre foreldre.

Rus er et komplekst tema der blant annet psykisk helse og tilhørighet spiller en viktig rolle

Programmet legger stor vekt på at foreldre skal få redskaper til å handle sammen med andre og på hjemmebane. Tyngdepunktene i de fire foreldretreffene har stor spennvidde og handler om alt fra foreldres betydning og rolle, sosiale medier og psykisk helse, rusbruk og overgangen til videregående skole. 

Situasjonsforberedende trening (forberede de voksne på situasjoner som kan oppstå) blir viktigere enn å gi foreldre mye kunneskap om nye (og gamle) rusmidler. Det er viktig å øve på samtaler rundt alkohol og rus slik at foreldre og foresatte er forberedt på hvordan de kan håndtere slike situasjoner.

De fleste på ungdomsskolen bruker ikke rusmidler

På foreldretreffene er det også vesentlig å få frem alt det positive som skjer i ungdomsmiljøene, i tillegg til det som gir grunn til bekymring. Og ikke minstHvordan kan vi bruke våre bekymringer på best mulig måte og støtte hverandre i denne tiden.

Målet med treffene er å skape et forum der foresatte kan møtes, få ny kunnskap, dele erfaringer, og ikke minst snakke sammen om viktige temaer.

Innhold og form i Sterk&Klar er forskningsbasert, og oppdateres etter hvert som nye forskningsresultater blir tilgjengelig. Vi bruker aktuell forskning fra blant annet Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Forebygging.no, og Ungdata, i tillegg til formidlers egne erfaringskunnskap. Foreldres egen kunnskap som kommer frem på treffene er også en viktig kunnskapskilde. 

Far og sønn - high five