Bidrar foreldres alkoholbruk til psykiske problemer hos barn?

Ny forskning fra Folkehelseinstituttet ser på hvordan ulike sammensetninger av risikofaktorer hos foreldrene påvirker barnas psykisk helse. 

Risikofaktorene forskerne undersøkte var mor og fars drikkemengde, drikkefrekvens (hvor ofte man drikker), og foreldrenes psykiske helse og sosioøkonomiske status.

To fremtredende risikoprofiler
Den ene profilen som ga økt sannsynlighet for angst og depresjon hos barna var hvis begge foreldrene drakk ca 6-7 alkoholenheter fordelt på flere dager i uka, og det samtidig var indikasjon på psykiske plager hos en forelder. Da hadde forskerne kontrollert for faktorer som tidlige tegn på psykiske plager hos ungdommene. 

Barn fra disse familiene hadde kontakt med helsetjenesten eller fikk medisiner for angst og/eller depresjon 1,52 ganger sammenlignet med hver gang barn fra lavrisikogruppen hadde kontakt med helsetjenesten eller fikk medisiner for dette. Disse forskjellene fant forskerne også etter at de hadde kontrollert for andre faktorer, slik som tidlige tegn på psykiske plager hos ungdommene.

Så selv om 6-7 alkoholenheter fremstår moderat, så må det ses i sammenheng med andre forhold i familien. 

Artikkelen hos Folkehelseinstituttet kan leses her.

Foto: Shutterstock