Videregående skole

Ungdata-tall viser at andelen ungdom som oppgir at de har drukket seg beruset siste året, øker i det de er over på videregående skole. Det samme gjør andelen ungdom som oppgir å ha brukt hasj og marihuana siste året, og da spesielt blant gutter som går siste året på videregående. Foreldre er viktige rollemodeller og forebyggere også etter at ungene har fylt 16 år. Foreldre som samarbeider kan i stor grad påvirke ungdoms- og festkulturen. Skolen spiller en viktig rolle i å tilrettelegge for at foreldre kan møtes, bli kjent og snakke sammen om rusmidler, russetid og klassemiljø. Utfordringen er at foreldre ikke inviteres til dette i like stor grad som på grunnskolen. 

Utfordre den videregående skolen ditt barn går på til å innkalle til foreldremøte, gjerne ved oppstart på høsten. Det er viktig at dere foreldre blir kjent med hverandre og blir enige om hvordan dere sammen kan bidra til å skape en trygg og god tid på videregående. Vi bidrar gjerne med vår kompetanse.

Foredragsbase:

- foreldre som rollemodeller og forebyggere

- alkohol og cannabis

- overgangen fra ungdomsskolen til videregående

- psykisk helse og sosiale medier

Et Sterk&Klar-foreldretreff varer i to timer hvorav første timen er et foredrag og neste time er nettverking og erfaringsutveksling for foreldregruppen. Pris for et foreldretreff er på kr. 2000,-, i tillegg kommer eventuelle reisekostnader. 

Ta kontakt med oss her.